Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İhtarname Örneği

BEYOĞLU … NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ               :……………. (T.C. Kimlik No:……..)

VEKİLİ                     : AV. DİLARA YENİ

ADRESİ                   :…………………………………………

MUHATAP              :……………. (T.C. Kimlik No:……..)

ADRESİ        :………………………………………….

Sayın Muhatap; müvekkilimiz ………….., halihazırda mukim olduğunuz, ……………….. adresinde yer alan konutu ……….Tapu müdürlüğünün, ……. tarih ve …….yevmiye nolu işlemi ile satın almış olup işbu durumu gösterir tapu kaydı tarafınız bilgisine sunulmuştur. (EK1-Tapu fotokopisi ektedir.) Müvekkilimiz söz konusu taşınmazı bizatihi kendisi yerleşmek ve oturmak maksadı ile satın almış olup müvekkilin…………………ihtiyacını karşılamaya kabil başka bir konutu da bulunmamaktadır. İşbu nedenle 6098 Sayılı TBK’nun ilgili hükümleri gereğine tarafınıza süresi içerisinde gönderilen işbu ihtara binaen, kontratınızın yenilenmeyeceğini bildirmek suretiyle ilgili usul ve yasaya uygun şekilde konutu 6 ay içerisinde tahliye etmenizi aksi takdir de fazlaya ilişkin her neviden talep ve hakkımız saklı kalmak kaydı ile aleyhinizde hukuki yollara müracaat edileceğini saygılarımızla ihtaren bildirir, muaccel olan aylık kira bedelini de müvekkilimize ait TR……………………………………….. IBAN numaralı banka hesabına havale etmek suretiyle ödemenizi talep ederiz.

İHTAR EDEN KEŞİDECİ VEKİLİ AV. DİLARA YENİ

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba Hızlı Tebligat suretiyle tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz.

İHTAR EDEN KEŞİDECİ VEKİLİ AV. DİLARA YENİ

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu