Mirasın Reddi Nedir?

Mirasın reddi, mirasçıların mirası kabul etmediklerini bildirmelerini ifade eder. Mirasçılar, mirası reddetmek suretiyle terekeye dahil haklar, mallar, alacaklar ve borçlardan beri olmayı hedeflemektedirler.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirasın reddedilmesinden bahsedebilmek için öncelikle ortada mirasçıya geçen bir miras mevzu bahis olmalıdır. Dolayısı ile henüz miras mirasçıya geçmemiş ise örneğin kişi henüz hayatta iken mirasın reddi talep edilemez onun yerine mirastan feragat söz konusu olabilir. Mirasın reddi, ayrık durumlar saklı olmak koşulu ile mirasçının yetkili makama süresi içerisinde yapacağı açık bir irade beyanı ile mümkün olur. Mirasın reddi esas itibariyle mirasçının açık irade beyanı ile yapılmakla beraber terekenin borca batık olması olarak adlandırdığımız yani miras bırakanın ödemeden aciz olduğunun tespit edilmesi halinde ise miras kendiliğinden reddedilmiş sayılır. Dolayısı ile borca batık bir terekenin miras kalmış olması halinde mirasçılar başvuru yapmasalar dahi miras kendiliğinden reddedilmiş sayılacaktır.

Reddi Miras İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Mirasın yukarıda açıklandığı üzere hükmen reddedildiği haller dışında (terekenin borca batık olması durumu) mirasın reddedilmesi için süresi içinde yazılı veya sözlü olarak sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunmanız gereklidir. Bu anlamda talebinizi miras bırakanın son ikametgah yeri sulh hukuk mahkemesine yapmanız gerekir.

Reddi Mirasın Sonuçları Nelerdir?

Mirasın reddedilmesi ile birlikte ortaya çıkan ilk sonuç mirasçılık sıfatının ortadan kalkması olacaktır. Şayet mirası reddeden yasal mirasçı ise, red ile birlikte onun payı diğer mirasçılara geçer. Örneğin mirası reddeden A’nın oğlu B yani altsoyu varsa bu halde miras oğul B’ye geçer. Mirası reddeden kişinin atanmış mirasçı olması ihtimalinde ise bu halde atanmış mirasçının reddettiği pay, kanunen miras bırakanın en yakın yasal mirasçılarına geçecektir. Fakat miras bırakan ölüme bağlı tasarrufta aksi bir durum belirtmemiş olmalıdır. Yoksa atanmış mirasçı tarafından reddedilen miras payı murisin iradesine göre verilmeli ve/veya pay edilmelidir.

Mirasçının Mirası Red Hakkı Ne Zaman Düşer?

Mirasın hükmen reddedilmesi durumu dışında, mirasçı mirası üç ay içinde yetkili makama başvurmak suretiyle reddetmelidir. Aksi halde mirası reddetme hakkı düşer. Mirası kabul etmek istemeyen mirasçı bu kanuni süre içinde başvurusunu yapmak zorundadır. Mirasçının red hakkının düştüğü bir diğer hal ise mirası açık veya örtülü olarak kabul etmiş olması durumudur. Örnekle açıklamak gerekirse, mirasçının terekenin olağan yönetimini aşan bazı işlemler yapması bu kabildendir. Mirası reddetmek isteyen mirasçı zorunlu ve olağan iş ve eylemler dışında terekeye konu mallar veya haklarla ilgili bazı sözleşmeler veya hukuki işlemler yapıyorsa açık olarak mirası kabul ettiğinin henüz söylemese dahi yaptığı işlemler nedeni ile mirası kabul ettiği farz olunur ve bu halde red hakkı da düşer. Bu nedenle şayet mirası reddetmek istiyorsanız tereke ile ilgili yaptığınız iş ve işlemlere dikkat etmeniz gerekir. Bir diğer halde mirasçının terekeye ait bir mali gizlemesi durumudur. Bu halde şayet terekeye ait bir malı gizledi iseniz kanunen mirası reddetme hakkınız düşer ve kabul etmiş sayılırsınız.

Miras Ne Kadar Sürede Reddedilmelidir?

Miras 3 ay içerisinde murisin son ikametgah yeri sulh hukuk mahkemesine başvurularak yazılı veya sözlü olarak yapılan açık ve kayıtsız şartsız bir beyanla reddedilmelidir. Bu husus hakim tarafından sicile kaydedilir ve talep edilmesi halinde mirası reddedene, reddi gösteren bir belge de verilir.

Bütün Mirasçıların Mirası Reddetmesi Halinde Ne Olur?

Miras şayet en yakın tüm mirasçılar tarafından reddedildi ise bu halde yetkili mahkeme mirası tasfiye eder ve yapılan bu işlem sonunda arta kalan bişey olması halinde bu mebla yada şey mirası reddetmiş olsalar dahi mirasçılara verilir.

Reddi Mirasın İptali Mümkün müdür?

Reddin iptali, kanunda öngörülen şartların sağlanması halinde mümkündür.  Reddin iptali haklarının zayi olduğunu düşünen alacaklı tarafından 6 ay içinde bir dava açmak suretiyle istenebilir. Mirasın reddinin iptal edilmesi için öncelikle mirası reddeden mirasçının red zamanında mevcut mallarının borçlarını ödemek bakımından yeterli olmaması gerekir. Ayrıca mirasçı, mirası alacaklılarını zarara sokmak için reddetmiş olmalıdır. Bir diğer şart ise reddin iptalini talep eden alacaklı bakımından getirilmiştir. Bu şart ise, reddin iptalini talep eden alacaklıya karşı, mirasçının teminat göstermemiş olmasıdır. Reddin iptali ile ilgili bir diğer önemli hususta 6 ay içinde başvuru yapılmaması halinde iptal isteminin hak düşürücü süreye tabi olması nedeni ile bu sürenin geçirilmesi ile iptalin istenemeyeceği hususudur.

Mirasçıların Mirası Reddetmesi Halinde, Alacaklı Ne Yapmalıdır?

Mirasçıların mirası reddetmesi halinde, alacaklı veya alacaklılar şayet mirasın reddinin kötü niyetle yapıldığını yani kendilerinin borçlarının ödenmemesi için yapıldığını düşünüyorlarsa bu halde süresi içinde reddin iptalini talep edebilirler.

Musaleh Kimdir? Mirası Reddedebilir Mi?

Musaleh, lehine belirli bir mal vasiyet edilen kişiye denmektedir. Musalehte mirası reddetme hakkına sahiptir. Musalehin, mirası reddi ifayı talep hakkından vazgeçmesi veya vasiyet borçlusu ile yapılacak bir anlaşma ile yada açık bir beyanı ile mümkün olabilir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu