Kira Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir ?

Kira Sözleşmesi Örneği

Kira Sözleşmesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Kira sözleşmesinde kiracının adı ve soyadı, adresi, T.C. kimlik numarası, kiralayanın adı ve soyadı, adresi, T.C. kimlik numarası ile kiralanan şeye ilişkin bilgilerin yer alması gerekir. Ayrıca kira süresi, kira bedeli, varsa şayet depozito bedeli, tüm bu ödeme kalemlerinin hangi para biriminden ve hangi tarihte ödeneceğine dair bilgilerin ve ayrıca kiracı ile malikin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi gerekir. Özellikle ifade etmek isteriz ki taraflar, kira sözleşmesini ileride işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkları gözeterek son derece detaylı şekilde düzenlemelidirler. Aşağıda tarafımızca düzenlenen belirli süreli kira sözleşmesi taslağı yer almaktadır.

…/…/…/

 BELİRLİ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

KİRACI (“Kiracı”)

Adı Soyadı           :

Adresi                    :

KİRAYA VEREN (“Mal Sahibi”)

Adı Soyadı           :                                                            

Adresi                                    :

İşbu Kira Sözleşmesi (“Sözleşme”) yukarıdaki taraflar arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 • KİRALANAN TAŞINMAZ (“Kiralanan”)

Adresi                   :

 • KİRA SÜRESİ    : 5 YIL

Başlangıç Tarihi               : …/…/…/

 • KİRA BEDELİ ve DEPOZİTO

……..TÜRK LİRASI (……..türklirası)

Kira bedeli ödeme başlangıç tarihi …/…/…/ tarihidir. Depozito bir kira bedeli olan …….Türk Lirası olup …/…/…/ tarihinde ödenecektir.

 • ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 • Kiracı, taşınmazı kendi malı gibi kullanacak olup, taşınmazın özelliklerini ve kalitesini yitirmesine izin vermeyecektir.
  • Kiraya veren; Kiralanan yerin kira süresi boyunca kullanıma elverişli bir halde çalışır halde tutulmasından sorumludur.
  • Kiraya veren; kiralanan taşınmazın maliki olduğunu; taşınmaz hakkında herhangi bir hukuki, idari ve cezai işlemin söz konusu olmadığını ve işbu hususta Türkiye Mahkemeleri nezdinde devam eden bir yargılama olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.
  • Taraflar, işbu sözleşmede beyan ettikleri adreslerin tebligata elverişli adreslerinin olduğunu,  bu adrese yapılacak her türlü tebligatın şahıslarına yapılmış gibi hüküm ifade edeceğini beyan ve taahhüt ederler. Taraflardan biri, adresinde değişiklik olduğu takdirde, değişikliği, meydana geldiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde, diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, işbu Sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılacaktır.
  • İşbu Sözleşme’deki herhangi bir değişiklik tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda yazılı olarak yapılacaktır. Yazılı olarak yapılmayan hiçbir değişiklik veya mutabakat geçerli kabul edilmeyecektir.
  • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz, kanuna aykırı veya hükümsüz olması diğer maddelerinin geçerliliğini, kanuna uygunluğunu veya hüküm doğurabilmesini etkilemez veya bozmaz.
  • Kiracı; kiralananın tamamını ya da bir kısmını bir başka kişiye kiraya vermeye yetkisini haizdir. Ayrıca kiracı, işbu kira sözleşmesini kiralayanın yazılı veya sözlü rızası alınmasına gerek olmaksızın, üçüncü bir kişiye devir etme yetkisini haizdir. Ayrıca kiraya veren işbu sözleşmeyi akdetmek ile birlikte kiracının işbu taşınmazı bir başka kişiye kısmen veya tamamen kiraya vermesine ve/veya kira sözleşmesini bir başka kişiye devretmesine işbu sözleşmenin koşul ve süresi ile sınırlı olmak üzere ve işbu sözleşmeyi imzalayarak yazılı şekilde muvafakat etmiş olup taraflar işbu hususta tam bir mutabakat halindedir.
  • Kira bedeline takip eden her yıl için TÜİK tarafından konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için belirlenen oranda taraflarca zam yapılacaktır.
  • İşbu sözleşme taraflarca 5 yıl süre ile belirli süreli akdedilmiş olup işbu sözleşme ile düzenlenmeyen tüm hususlarda 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca öngörülen konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine ilişkin hükümleri uygulanır.
 • YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların halli için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir.

 • SON HÜKÜM

İşbu Sözleşme tarafların iradelerine uygun 7 (yedi) madde ve 2 (iki) ana sayfa olmak üzere 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca birlikte …/…/…/ tarihinde imza altına alınmıştır.

MAL SAHİBİKİRACI
  Adı Soyadı:   Tarih:   …/…/…/   İmza:    ____________________      Adı Soyadı:     Tarih:   …/…/…/   İmza:    ____________________  

Kira sözleşmesi örneği word

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu